ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงข้อตกลงการทำสัญญาการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงข้อตกลงการทำสัญญาการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ประชุมชี้แจงข้อราชการ และแนวนโยบายการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการ ประชุมชี้แจงข้อราชการ และแนวนโยบายการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562

Read more

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนานเล็ก PM 2.5

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนานเล็ก PM 2.5 โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

Read more

มหัศจรรย์แผ่นปิดห้ามเลือด

ชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องไม่แน่นอน หลายชีวิตต้องจากโลกไปก่อนเวลาอันควรเพราะอุบัติเหตุต่าง ๆ แม้หลายราย จะไม่เสียชีวิตทันทีแต่ก็เสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล เนื่องจากเสียโลหิตมาก ดังนั้นการปฐมพยาบาลห้ามเลือดผู้ประสบเหตุจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก วิธีห้ามเลือดที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกัน

Read more

เรดาร์ตรวจอากาศ

เรดาร์ตรวจอากาศ (weather radar) ช่วงนี้หลาย ๆ คนคงประสบกับปัญหาฝนตกโดยที่ไม่ได้เตรียมตัว ส่งผลให้ร่างกายเปียกปอน หรือ เดินทางล่าช้า จึงควรตรวจสอบพยากรณ์อากาศที่อาจส่งผลต่อ การดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วย

Read more

RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

RoHS คือ มาตรฐานการจำกัด การใช้สารอันตรายที่ 2002/95/EC เป็นของสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการใช้งานทุกชนิด พลังงานที่จำเป็น ในการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ, โทรทัศน์วิทยุ ฯลฯ ซึ่งหมายความว่าเนื่องจากสถานการณ์บางอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่แผงวงจร การเดินสายไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ จำนวนเงินที่ จำกัด ของผู้โดยสารใน 6 ชนิด ดังนี้

Read more

ประชุมประสานแผนจัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมประสานแผนปฏิทินการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงาน กศน.

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประกอบการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประกอบการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more