ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2563 (กศน. เกมส์ 2563)

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2563 (กศน. เกมส์ 2563) จากการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมกีฬา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ สถาบัน กศน. ภาคกลาง ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด

Read more

ประชุมวางแผนรับการนิเทศ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 (Science Film) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมวางแผนรับการนิเทศ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 (Science Film) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และคณะ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 โดยมีนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

Read more