ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมประจำประเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมประสานงาน วางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และแจ้งนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมความรักและสานสัมพันธ์ในครอบครัว

Read more