ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ออกเคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และคณะ ออกเคลื่อนที่ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more