ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 ปี 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับมอบโล่เกียรติคุณ จากบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเกียรติที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10 ปี 2562

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับกลุ่มโรงเรียน CSR ของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยา จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 กลุ่มนักเรียนโรงเรียน CSR ของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยา จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ

Read more