ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 “ Stop Soil Erosion,Save Our Future ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางเสาวนีย์ เสระพล และคณะ จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 “ Stop Soil Erosion,Save Our Future ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาดินและความรู้ด้านการรับมือกับการชะล้างพังทลายดิน

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าชมนิทรรศการ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว และคณะ นำครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และคณะ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ

Read more