เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(พ.ศ. 2561-2565)(ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more