ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ จัดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาเรื่อง เครื่องร่อนท้าอวกาศ ให้กับคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ

Read more