กิจกรรม 5ส. “เราทำความดีด้วยหัวใจ รักษา สืบสาน ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5ส. “เราทำความดีด้วยหัวใจ รักษา สืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Read more