ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้ข้าราชการ และนักวิชการวิทยาศาสตร์ศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทำร่องรอย การเก็บเอกสารหลักฐาน ของแต่ละมาตรฐาน นำเสนอในที่ประชุม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้ข้าราชการ และนักวิชการวิทยาศาสตร์ศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 (3 มาตรฐานใหม่) และมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทำร่องรอย การเก็บเอกสารหลักฐาน ของแต่ละมาตรฐาน นำเสนอในที่ประชุม

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง อาหารเช้าปลุกพลังสมอง

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข และนายณัฐวุฒิ รอตเกษม นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง อาหารเช้าปลุกพลังสมอง

Read more