ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอโยธยา มาตกแต่งกิ่งไม้ เป็นการปรับภูมิทัศน์

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอโยธยา มาตกแต่งกิ่งไม้ เป็นการปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้มีความปลอดภัยและรองรับการเข้ามารับบริการ ของผู้รับบริการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการใช้เงินงบประมาณตามโครงการหรือกิจกรรมของข้าราชการที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการใช้เงินงบประมาณตามโครงการหรือกิจกรรมของข้าราชการที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ เพื่อให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามนโยบายของ สำนักงาน กศน. ที่กำหนด

Read more