ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการใช้เงินงบประมาณตามโครงการหรือกิจกรรมของข้าราชการที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการใช้เงินงบประมาณตามโครงการหรือกิจกรรมของข้าราชการที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ เพื่อให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามนโยบายของ สำนักงาน กศน. ที่กำหนด

Read more