ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง มหัศจรรย์น้ำส้มสายชู

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเดชา พูลสวัสดิ์ และนางสาวประภัสสร รอดรัตน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง มหัศจรรย์น้ำส้มสายชู

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวิเคราะห์ การวางแผน การใช้เงินงบประมาณตามโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวิเคราะห์ การวางแผน การใช้เงินงบประมาณตามโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การบริหารการใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของ สำนักงาน กศน.

Read more