ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองอโยธยา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ชุมชนตำบลไผ่ลิง ฉีดพ่นยากำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองอโยธยา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ชุมชนตำบลไผ่ลิง ฉีดพ่นยากำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณรอบอาคารสำนักงานและฐานการเรียนรู้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

Read more