ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผน ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของราชการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผน ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย

Read more