ทำเนียบผู้บริหาร กศน.

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการ กศน.

นายณัฐพงษ์ นวลมาก
รองเลขาธิการ กศน.
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
รองเลขาธิการ กศน.
นายธนากร ดอนเหนือ
รองเลขาธิการ กศน.

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร
นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
นางพนอ ธรรมเนียม
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นางสาวปาริชาติ เย็นใจ
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นางตติยา ใจบุญ
รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา