ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา แสดงความยินดีกับนายวรรณวิจักษณ์ กุศล ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด แสดงความยินดีกับนายวรรณวิจักษณ์ กุศล ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โรคที่มากับหน้าฝน

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข และนายณัฐวุฒิ รอตเกษม นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง โรคที่มากับหน้าฝน เพื่อเผยแพร่ทาง Facebook แฟนเพจ และเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา เผยแพร่ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ และคณะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ และคณะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีอาเศียรวาทพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดพิธีอาเศียรวาทพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม 2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ตามหาดาวเหนือ

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย และนายอนุกูล เมฆสุทัศน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เรื่อง ตามหาดาวเหนือ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และคณะ นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย และคณะ นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าชมนิทรรศการ

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานนำชม ระดับ ส.2 และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

Read more