กิจกรรมการศึกษา

 

 

1. วันเด็ก

 

    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษธิการ

      นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางอัญชรา หวังวีระ และคณะ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. วิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา

     เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยนำรถนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” ออกให้บริการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัญจร ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 6 จังหวัด คือ สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการมีความรู้ความ เข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สัญจร ต่างๆ ดังนี้

3. เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์

     เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 10 (Science Flim Fastical) เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 10 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดงานเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้กับโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการที่สนใจ

4. วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

      ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมครู กศน. เพื่อส่งเสริมคุณภาพครู กศน. ระดับตำบล ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการเรียนรู้ในตำบลให้มีศักยภาพ โดย ท่านเลขาธิการ กศน. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เป็นประธานพิธีเปิด อบรมครู กศน. หลักสูตร “สนุกกับกระบวนวิทย์ สร้างนักคิดครู กศน.” ณ โรงแรมแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าอบรมครู กศน.ตำบลในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด จำนวน 70 คน

5. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

      กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มีลักษณะเฉพาะตัวที่คล้ายกับการเล่นกล แต่อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ จะเน้นหนักไปในทางการแสดงเชิงสาธิตการทดลองที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์และสร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศษสตร์

6. การประกวดโครงงานสำหรับนักศึกษา กศน.

      ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรอยุธยา จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ระดับภูมิภาคโดยมีผู้เข้าประกวด 2 ทีม ได้แก่ กศน.อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และกศน.อำเภอบ้านหมี่ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรถดับประเทศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558