ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

1. ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ ที่เรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิเช่น ฐานดาราศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานพลังงานใสสะอาด ฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

2. ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(บูรณาการสะเต็มศึกษา)

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา เป็นค่ายที่เรียนรู้กับฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น ฐานดาราศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานพลังงานทดแทน ฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย กิจกรรมสะเต็มศึกษา ได้แก่ รถพลังงานแสงอาทิตย์  รถแรงดันน้ำ เดอะ-ยัง-ดีไซเนอร์ เครื่องบินร่อนอากาศ ตุ๊กตาพองลม เป็นต้น

3. ค่ายสะเต็มศึกษา

ค่ายสะเต็มศึกษา เป็นค่ายที่เรียนรู้กับกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วยวัย เช่น รถพลังงานแสงอาทิตย์  รถแรงดันน้ำ เดอะ-ยัง-ดีไซเนอร์ เครื่องบินร่อนอากาศ ตุ๊กตาพองลม เป็นต้น

4. ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรียนรู้กับประวัติศาสตร์อย่างเพลิดเพลินและได้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย และสามารถชมการแสดงแสงสีเสียงในงานมรดกโลกในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี

5. ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงสิ่งแวดล้อม

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชื่นชมกับนิทรรศการที่สร้างบรรยากาศในการสำนึกจิตสาธารณะ ถึงผลกระทบที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม ณ ศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล