ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio และสมาร์ตโฟน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio และสมาร์ตโฟน เพื่อพัฒนาการทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปิด

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 10 ท่าต้าน COVID 19

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย และนายอนุกูล เมฆสุทัศน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง 10 ท่าต้าน COVID 19

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio และสมาร์ตโฟน

ในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio และสมาร์ตโฟน

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายการ AY SCIENCE สไตล์ วิทย์ วิทย์ เรื่อง รีไซเคิลสบู่สู้โควิด-19

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเดชา พูลสวัสดิ์ และนางสาวประภัสสร รอดรัตน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง รีไซเคิลสบู่สู้โควิด-19

Read more

รับมอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ ทดแทนการใช้มือกดปั๊มหัวฉีด ลดการสัมผัสจากมือ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับมอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ ทดแทนการใช้มือกดปั๊มหัวฉีด ลดการสัมผัสจากมือ

Read more

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายการ AY SCIENCE สไตล์ วิทย์ วิทย์ เรื่อง การปลูกพืชน้ำน้อย

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสระพล ครูผู้ช่วย และนายฐาปนิก ผาสุกะกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การปลูกพืชน้ำน้อย

Read more

กิจกรรม 5ส. “เราทำความดีด้วยหัวใจ รักษา สืบสาน ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5ส. “เราทำความดีด้วยหัวใจ รักษา สืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Read more

กิจกรรมการรับมือต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมการรับมือต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฐานการเรียนรู้ ทุกจุด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

กิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563”

Read more